Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Frågor vi driver

Vår verksamhet berörs av politiska beslut – och vår verksamhet påverkar omvärlden – lokalt, nationellt och globalt. Därför deltar vi gärna i debatten. Vi pratar gärna om grossistens viktiga roll för svensk livsmedelsproduktion, för hållbar logistik och för en hållbar livsmedelskedja. Här kan du läsa mer om de frågor som engagerar oss.

Satsa på svensk livsmedelsproduktion

Kännetecknande för svensk livsmedelsproduktion är hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg antibiotikaanvändning. Dessutom bidrar produktionen till öppna landskap och biologisk mångfald. Det här är mervärden som Martin & Servera vill värna. Vi erbjuder därför ett stort utbud av svenska produkter från odlare, bönder och uppfödare över hela landet. Tillsammans med svenska producenter vill vi utveckla fler bra produkter samt underlätta för våra kunder att göra hållbara val.

Martin & Servera anser att:

 • trenden med minskande livsmedelsproduktion i Sverige behöver vändas
 • satsningarna inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin behöver fortsätta
 • satsningar på innovation och utveckling är avgörande för en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion
 • kommuner, landsting och regioner bör använda landets livsmedelsgrossister som en resurs i arbetet med att främja svenska och lokala livsmedelsproducenter
 • leveranskedjorna för lokala livsmedelsproducenter behöver kortas
 • krångliga regelverk, såsom Havs- och vattenmyndighetens system för spårbarhetsrapportering, bör ses över

Minska matsvinnet

Martin & Servera arbetar för att minska matsvinnet. Det är ett kontinuerligt arbete som sker varje dag i hela koncernen. Men att försöka minska matsvinnet i hela leverantörskedjan är en betydligt större utmaning. Ska arbetet vara framgångsrikt måste Sveriges drygt 4000 livsmedelsföretag, 3000 butiker, 30000 restauranger och storkök, packerier, transportörer och grossister ges tydliga mål och riktlinjer av regering och riksdag.

Martin & Servera anser att:

 • regering och riksdag bör införa ett nationellt mål för att minska matsvinnet
 • det nationella målet bör omfatta alla led i livsmedelskedjan
 • regeringen snarast bör utse en aktör som i samverkan med livsmedelsbranschen driver på arbetet mot det nationella målet, initierar aktiviteter, pilotprojekt och erfarenhetsutbyte
 • ett basår måste beslutas från vilket matsvinnet ska mätas och följas upp
 • onödig omlastning vid kommunala logistikcenter riskerar att leda till ökat matsvinn

Underlätta för mer hållbara varuflöden

 Alla delar av samhället är beroende av effektiva godstransporter. För att vår ekonomi ska fungera är det viktigt att varor och tjänster kan flöda så fritt som möjligt. Samtidigt vet vi att transportersektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Martin & Servera vill ta sin del av ansvaret för att utveckla mer klimateffektiva och hållbara transporter. Innovation, i form av bland annat ny teknik och digitalisering, är en viktig del av lösningen.

Martin & Servera anser att:

 • samverkan mellan privat och offentlig sektor är nödvändig för att utveckla ett mer transporteffektivt samhälle   
 • kommuner, landsting och regioner bör bjuda in landets livsmedelsgrossister till samtal om nya arbetssätt, nya logistiklösningar, nya planeringskoncept mm
 • satsningarna på innovation och utveckling inom transport- och logistikområdet måste fortsätta
 • styrmedel – både piskor och morötter – behövs, men de måste utformas på ett sätt som främjar både miljön och konkurrenskraften  
 • nya avgifter och pålagor som enbart ökar företagens kostnader är ett hinder för framåtskridande och utveckling

Satsa på forskning och innovation

För att grossistbranschen ska växa och utvecklas krävs satsningar på forskning och utveckling inom området digitalisering, logistik och automation. Det handlar bland annat om att skapa effektivare varuflöden och tillvarata de enorma datamängder som finns längs hela livsmedelskedjan. De satsningar som görs idag är blygsamma sett till de miljö- och klimatvinster som landets ledande grossistföretag dagligen genererar.

Martin & Servera anser att:

 • kunskapen om grossistbranschen och dess betydelse för samhället och miljön behöver stärkas bland de offentliga forskningsfinansiärerna
 • det offentliga FoU-systemet måste i större utsträckning uppmärksamma och hantera grossistföretagens behov och möjligheter

Läs mer

Hållbarhet

Ursprung Sverige

Efterfrågan på svenskproducerade livsmedel ökar ständigt, både från våra kunder såväl som deras gäster. För att underlätta för er att hitta produkter med svenskt ursprung, så använder vi ursprungsmärkningen Från Sverige.
Hållbarhet

Klimatsmart fordonsflotta

Att transportera varor tillhör Martin & Serveras kärnverksamhet. Varje dag, året runt, tar vi ansvar för att du som kund får just de varor du behöver till din verksamhet. Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom att planera distributionen av varor så att bilarna kör så få kilometer som möjligt och att öka andelen lastbilar som drivs med förnybar energi.
Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.
Hållbarhet

Energi

Att minska energiförbrukningen och att arbeta för en effektiv användning av energi i verksamheten är prioriterade frågor för oss. Vi arbetar för att ta vara på överskottsenergi från våra lager, vi har egna solcellsanläggningar på taket på våra lager i Umeå, Enköping och Halmstad, vi har byggt en egen solcellspark i Skåne och tänker alltid energieffektivitet när vi bygger våra lagerfastigheter.
Om oss

Om Martin & Servera-gruppen

Martin & Servera-gruppen är Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök. Oavsett om du driver en restaurang, ett bageri, en skolrestaurang i kommunal regi eller representerar en rikstäckande kedja så har vi de produkter och lösningar som du behöver. Martin & Servera-gruppen i korthet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.